Itämaisen tanssin opettajakoulutus

HUOM: Masrah ry:n opettajakoulutukseen ei oteta uusia oppilaita tällä hetkellä

****************************************************************

Itämaisen tanssin opetuksen perusopintokokonaisuus

Suomalaiset itämaisen tanssin yhdistykset Masrah ry. ja Seitsemän Hunnun Tanssi ry. järjestävät opettajakoulutusta jäsenilleen, jotka haluavat kehittää osaamistaan itämaisen tanssin opettamisessa.

Koulutusohjelman tavoitteena on tukea ja opastaa itämaisen tanssin opettajiksi aikovia tai jo opettajina toimivia tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen niin itse tanssimisen kuin opettajana toimimisen taitojenkin osalta.

Koulutusohjelman yleiset tavoitteet

Koulutusohjelman perustavoitteena on taata laadukas itämaisen tanssin opetus erilaisissa oppimisympäristöissä koko valtakunnan alueella.

Opetuksessa hyödynnetään mestari–kisälli-mallia, jossa kokeneemmat kouluttajat avustavat kokelaita kehittämään itseään tanssin tekniikassa, pedagogiikassa ja kulttuurin tuntemuksessa. Koulutusohjelmaa toteutetaan pääosin etäopetuksena, jolloin kokelaalta vaaditaan paljon itsereflektointia ja itseohjautuvaa opiskelua.

Yhteisissä koulutustilaisuuksissa 2–3 kertaa vuodessa koulutusohjelman kouluttajat antavat lähiopetusta, palautetta opiskelijan kehittymisestä sekä ottavat vastaan koulutusohjelman osa-alueiden suorituksia. Käytännössä opettajakoulutuksen osioita järjestetään viikonloppuseminaareissa ja osana itämaisen tanssin festivaaleja.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy itämaiseen tanssiin osana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuuriperintöä ja peilaa sitä itämaisen tanssin nykytilaan liikunta- ja taidemuotona
  • hallitsee itämaisen tanssin perustekniikan ja erilaisia menetelmiä sen opettamiseen
  • tunnistaa ja osaa tuottaa yleisimmät arabialaisen musiikin rytmit
  • tuntee, osaa itse tuottaa ja opettaa eri tanssityylien liikekieltä ja niiden kulttuurista taustaa
  • hallitsee tanssijan lihashuollon periaatteet ja osaa soveltaa niitä tanssitunneilla

*****************************************************

Masrah ry:n opettajakoulutusohjelma:

Kohderyhmä
Masrah ry:n jäsenet, jotka opettavat tai aikovat opettaa itämaista tanssia tai muuten haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan tanssiharrastuksensa suhteen. Opintokokonaisuuden yksittäisille kursseille voi osallistua myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä.

Tavoite
Antaa osallistujille tiedolliset ja taidolliset valmiudet opettaa itämaista tanssia liikunta- ja taidemuotona sekä osana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuuriperintöä

Opintojen sisältö
1. Itämaisen tanssin opetuskäytäntö
2. Itämaisen kulttuurin ja tanssin tuntemus (tanssityylit ja terminologia)
3. Itämaisen tanssin rytmit
4. Motorinen oppiminen ja lihashuolto
5. Opetusnäyttö

Valmennustyöryhmä suunnittelee ja päättää koulutuksen sisällön ja rakenteen.
Tuija Rinne johtaa koulutusta. Opettajina toimivat Masrahin valmennustyöryhmän tähän tehtävään valitsemat kouluttajat.

Tiedotus
Opettajakoulutuksen tiedotteet postitetaan koulutukseen ilmoittautuneille. Tarjonnasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivulla www.masrah.fi sekä jäsenkirjeissä ja fb-ryhmässä.

Todistus
Kun kaikki opintokokonaisuuden osat on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa todistuksen, josta käy ilmi opintojen sisältö.

 

OPINTOJEN SUORITTAMISESTA:

1. Itämaisen tanssin opetuskäytäntö
Säännöllinen harjoittelu jonkun Masrahin nimeämän kouluttajan viikkotunneilla (luettelo tämän kappaleen lopussa) koko koulutuksen ajan. Tunneilla tulee käydä syys- ja kevätkausina joko vähintään kerran viikossa tai 5 tuntia kuukaudessa. Opiskelija saa opettajalta kirjallisen palautteen edistymisestään kerran lukukaudessa. Kirjallinen palaute on maksullinen, maksusta sovitaan opettajan kanssa.

Vähintään kolme neljän tunnin seminaaria (vähintään kahdella eri opettajalla, vähintään puolen vuoden aikana). Opetuskäytännöissä eri opettajat esittelevät opetustyyliään ja käyvät läpi esim. alkeiskurssilaisille opettamiaan liikkeitä ja perusasioita. Tämän jälkeen seuraa osio, jossa he siirtyvät tarkastelemaan koulutettavien osaamista valitsemallaan tavalla. Saatat joutua miettimään ja opettamaan toisille pienen alkeiskurssisarjan, seuraamaan opettajan valitsemia tanssisarjoja, improvisoimaan jne.

Kirjallinen raportti seminaareista ja viikkotunneista:
Opiskelija saa jokaisen seminaarin lopuksi henkilökohtaisen palautteen. Osio hyväksytään suoritetuksi, kun opiskelijan oma tanssitekniikka on kunnossa, ja hän on antanut kirjallisen raportin opinnoistaan. Raportissa on hyvä myös vertailla eri opettajien erilaisia opetuskäytäntöjä ja pohdiskella syitä niihin niin seminaarien, viikkotuntien kuin mahdollisen oman kokemuksenkin pohjalta. Tähänastisten raporttien pituus on vaihdellut yhdestä yhdeksään sivuun.

Opettajakoulutuksen kouluttajia ovat:
Tuija Rinne (rehtori) (Helsinki)
Saara Soikkeli (Helsinki)
Sirke Seppänen (Vantaa)
Jaana Åhl (Helsinki)
Hannele Lindgren (Turku)
Peppina Lindfors (Helsinki)
Anu Toivonen (Turku)
Outi Boman (Helsinki)
Heli Turunen (Savonlinna)
Teija Hiekkalahti (Kuopio)
Pirjo Huusko (Oulu)

2.Itämaisen kulttuurin ja tanssin tuntemus (tanssityylit ja -terminologia)
a) Itämaisen kulttuurin tuntemus
Kaksi arabi- ja/tai islamilaista kulttuuria käsittelevää kirjallisuustyötä, toinen laajempi yleisaiheinen (esim. jotain itämaisen kulttuurin osaa käsittelevästä yleisteoksesta), toinen suppeampi erityisaiheinen (esim. kaunokirjallisuudesta, joka kuvaa yleis-aiheisessa työssä käsiteltyä kulttuurin osa-aluetta). Suppeamman voi korvata esim. arabian kielen yhden opintoviikon laajuisilla opinnoilla.

b) Itämaisen tanssin tuntemus
Tanssityylitentti TAI muu näyttö tanssintuntemuksesta (kirjallisuustyö, videokooste, dokumentoitu koreografia tms.)

Aiheista järjestetään tarpeen mukaan koulutusta, mm. tanssityylien esittelykurssi. Tyylituntemustaan on syytä lisätä myös osallistumalla mahdollisimman monille kansantanssikursseille. Kirjallisten töiden työsuunnitelmat on hyvä esitellä Tuija Rinteelle tai Saara Soikkelille, jotta työt eivät paisu liian laajoiksi. Kirjallisia töitä on mahdollista tehdä myös parityönä.

3. Itämaisen tanssin rytmit
Kaksituntinen, kolmiosainen tentti:
1. rytmien tunnistaminen
2. näyttö rytmin tuottamisesta
3. näyttö rytmin tanssillisesta käyttämisestä

Tenttiin voi valmistautua 2 x 2 tunnin rytmikursseilla, joissa opetellaan tavallisimmat rytmit.

4. Motorinen oppiminen ja lihashuolto
Neljän tunnin seminaari ja kotitentti

5. Opetusnäyttö
Opintojen lopuksi opiskelija ilmoittautuu antamaan opetusnäytön, jossa arvioidaan kaikkien edellä esiteltyjen osa-alueiden osaamista opetustilanteessa. Kullakin opiskelijalla on puoli tuntia näyttöaikaa. Näytön arvioi kolme kouluttajaa. Opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Jos opiskelija haluaa korvata jonkin opintokokonaisuuden muulla kuin Masrahin järjestämällä kurssilla tai esimerkiksi tenttiä osuuden osallistumatta kurssille, hänen tulee sopia asia etukäteen Tuija Rinteen kanssa.

 

Omaa opintorekisteriään ja puuttuvia suorituksia voi tarkistaa opettajakoulutussihteeriltä masrahry@gmail.com,  viestin otsikoksi ’Opettajakoulutus’.